Skip to main content

Privacy-statement Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen

In Zuid-Limburg zijn een drietal Zorg- en Veiligheidshuizen actief:

 1. Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland
 2. Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek
 3. Veiligheidshuis Parkstad

De drie Zorg- en Veiligheidshuizen hebben de toegang tot de verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen gecentraliseerd. Dat wil zeggen dat alle aanmeldingen verlopen via de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen (hierna: ZLZVH). In het ZLZVH zijn alle partners en deelnemende gemeente van de verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen vertegenwoordigd. De ZLZVH is enkel verantwoordelijk voor het doorsturen van  de casus naar één van de drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Zuid-Limburg. Hieronder is de privacy verklaring opgenomen die van toepassing is op de afzonderlijke Zorg- en Veiligheidshuizen.

Voor cliënten

Het Veiligheidshuis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Verwerking persoonsgegevens

Om de situatie van u (en eventueel uw gezin en naasten) in beeld te brengen, is het noodzakelijk om relevante persoonsgegevens uit te wisselen tussen betrokken organisaties. Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedatum en eventueel bijzondere persoonsgegevens die bij de organisaties bekend zijn) worden vastgelegd. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen uitgewisseld, als dit noodzakelijk is in het belang / ter bescherming van u en/of anderen.

Daarnaast leggen we de zorgen vast die er zijn, het plan van aanpak en de organisaties die bij de uitvoering hiervan betrokken zijn.

In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken krijgt u hierover een brief van ons. Daarin staat ook welke persoonsgegevens wij over u verwerken en waarom.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van zijn taken kan met zich meebrengen dat binnen de kaders het veiligheidshuis persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangereikt. Het Veiligheidshuis zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Alleen voor zover noodzakelijk worden deze gegevens vastgelegd in ons informatiesysteem. Het Veiligheidshuis bewaart uw persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen bij het veiligheidshuis of een van onze ketenpartners:

 • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
 • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
 • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
 • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
 • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Voor onze partners

Bent u convenantpartner van het Veiligheidshuis?

Indien u convenantpartner bent van het Veiligheidshuis voldoet u aan de wettelijke taak en verwerkingsgrondslag, zoals beschreven staat in het Privacy protocol en Samenwerkingsconvenant. Indien u geen convenantpartner bent, neem dan contact op om te overleggen via welke convenantpartner de aanmelding moet plaatsvinden.

Wettelijke taak/ grondslag

Het samenwerkingsverband van het Veiligheidshuis beschikt (nog) niet over een wettelijke basis voor gegevensverwerking. Bij de samenwerking rond een specifieke casus behouden de deelnemende partijen hun eigen inhoudelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de eigen taken. Partijen moeten zich houden aan de voor hen geldende wettelijke regels voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

De consequentie hiervan is dat het Veiligheidshuis nooit op eigen titel gegevens verwerkt, maar de gegevens verwerkt in eerste instantie voor en namens de aanmeldende partij dan wel meerdere van de partijen in het samenwerkingsverband. Het faciliteert de aanmeldende en deelnemende partijen bij de uitvoering van hun taken.

Die wettelijke grondslag hangt samen met de wettelijke taken van de afzonderlijke partijen. Wanneer in de betreffende wet geen bepalingen staan over gegevensverwerking, zijn zowel die betreffende wet als de AVG van toepassing.

Bij complexe meervoudige problemen op meerdere leefgebieden vergroot samenwerking tussen organisaties de doeltreffendheid van individuele hulpverleningstrajecten. De samenwerking onder regie van het Veiligheidshuis is specifiek gericht op het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen. Dit wordt gezien als een zwaarwegend algemeen belang conform artikel 6, 1e lid, onder e. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informeren betrokkene

De aanmeldende partij is verantwoordelijk is voor het vooraf informeren van betrokkene(n) , dat een casus wordt aangemeld bij het Veiligheidshuis:

Bespreek voordat je als melder een melding doet bij het Veiligheidshuis je zorgen met de betrokkene (en zijn gezin):

 • omschrijf je zorgen of signalen, leg uit waarom je meent dat een melding bij het Veiligheidshuis noodzakelijk is en wat het doel daarvan is.
 • vraag om een reactie van de betrokkene (wat vindt u daarvan?)
 • ga in gesprek met de betrokkene over mogelijke vragen en/of bezwaren.
 • Vraag aan betrokkene of hij/zij bereid is mee te werken aan een plan van aanpak, zoals het inzetten van (extra) zorg en ondersteuning.
 • kom tot een besluit of de ernst van de signalen en de zorgen een melding en dus samenwerking tussen organisaties noodzakelijk maken en beoordeel of het mogelijk is de betrokkene over deze melding te informeren.
 • informeer de betrokkene over de stappen die in deze fase ondernomen worden, welke informatie bij wie wordt opgevraagd en waarom en welke rechten betrokkene heeft ten aanzien van gegevensverwerking.
 • leg dit contact goed onderbouwd vast in het eigen dossier en de uiteindelijke melding.

Indien de aanmelding voldoet aan de criteria voor opschaling naar het Veiligheidshuis en we met de casus aan de slag gaan, ontvangt betrokkene een brief met informatie zoals wat het Veiligheidshuis doet, met welk doel, met wie we aan tafel gaan, welke gegevens verwerkt worden en welke rechten betrokkene heeft.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan besloten worden betrokkene nog niet te informeren van de aanmelding. Leg dan de reden hiervan vast en geef aan op welk moment de betrokkene alsnog geïnformeerd gaat worden. De uitzonderingsgronden voor het niet vooraf informeren zijn;

 • De veiligheid van de staat;
 • De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 • Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of;
 • De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Gerichte toestemmingsverklaring

Conform landelijke richtlijn vraagt het Veiligheidshuis geen algemene toestemmingsverklaring meer aan betrokkene. Een algemene toestemming is niet nodig na zorgvuldige afweging dat het noodzakelijk is te komen tot bredere verkenning, afstemming tussen partijen en om hiervoor de noodzakelijke gegevens te verwerken.

 

Iedere convenantpartner maakt een eigen afweging of en welke informatie gedeeld wordt en of hierin een gerichte toestemmingsverklaring vanuit de eigen organisatie noodzakelijk is. Hierbij dienen ze hun eigen doelbinding en wettelijke taak/ grondslag in ogenschouw te nemen.

De betrokken partij die toestemming nodig heeft van betrokkene, doet zelf een gericht verzoek daartoe aan betrokkene.

Klik hier voor meer informatie over gegevens uitwisselen in het Veiligheidshuis

Privacy-statement Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen

In Zuid-Limburg zijn een drietal Zorg- en Veiligheidshuizen actief:

 1. Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland
 2. Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek
 3. Veiligheidshuis Parkstad

De drie Zorg- en Veiligheidshuizen hebben de toegang tot de verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen gecentraliseerd. Dat wil zeggen dat alle aanmeldingen verlopen via de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen (hierna: ZLZVH). In het ZLZVH zijn alle partners en deelnemende gemeente van de verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen vertegenwoordigd. De ZLZVH is enkel verantwoordelijk voor het doorsturen van  de casus naar één van de drie Zorg- en Veiligheidshuizen in Zuid-Limburg. Hieronder is de privacy verklaring opgenomen die van toepassing is op de afzonderlijke Zorg- en Veiligheidshuizen.

Voor cliënten

Het Veiligheidshuis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Verwerking persoonsgegevens

Om de situatie van u (en eventueel uw gezin en naasten) in beeld te brengen, is het noodzakelijk om relevante persoonsgegevens uit te wisselen tussen betrokken organisaties. Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedatum en eventueel bijzondere persoonsgegevens die bij de organisaties bekend zijn) worden vastgelegd. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen uitgewisseld, als dit noodzakelijk is in het belang / ter bescherming van u en/of anderen.

Daarnaast leggen we de zorgen vast die er zijn, het plan van aanpak en de organisaties die bij de uitvoering hiervan betrokken zijn.

In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken krijgt u hierover een brief van ons. Daarin staat ook welke persoonsgegevens wij over u verwerken en waarom.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van zijn taken kan met zich meebrengen dat binnen de kaders het veiligheidshuis persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het Veiligheidshuis.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangereikt. Het Veiligheidshuis zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Alleen voor zover noodzakelijk worden deze gegevens vastgelegd in ons informatiesysteem. Het Veiligheidshuis bewaart uw persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen bij het veiligheidshuis of een van onze ketenpartners:

 • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
 • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
 • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
 • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
 • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Voor onze partners

Bent u convenantpartner van het Veiligheidshuis?

Indien u convenantpartner bent van het Veiligheidshuis voldoet u aan de wettelijke taak en verwerkingsgrondslag, zoals beschreven staat in het Privacy protocol en Samenwerkingsconvenant. Indien u geen convenantpartner bent, neem dan contact op om te overleggen via welke convenantpartner de aanmelding moet plaatsvinden.

Wettelijke taak/ grondslag

Het samenwerkingsverband van het Veiligheidshuis beschikt (nog) niet over een wettelijke basis voor gegevensverwerking. Bij de samenwerking rond een specifieke casus behouden de deelnemende partijen hun eigen inhoudelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de eigen taken. Partijen moeten zich houden aan de voor hen geldende wettelijke regels voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

De consequentie hiervan is dat het Veiligheidshuis nooit op eigen titel gegevens verwerkt, maar de gegevens verwerkt in eerste instantie voor en namens de aanmeldende partij dan wel meerdere van de partijen in het samenwerkingsverband. Het faciliteert de aanmeldende en deelnemende partijen bij de uitvoering van hun taken.

Die wettelijke grondslag hangt samen met de wettelijke taken van de afzonderlijke partijen. Wanneer in de betreffende wet geen bepalingen staan over gegevensverwerking, zijn zowel die betreffende wet als de AVG van toepassing.

Bij complexe meervoudige problemen op meerdere leefgebieden vergroot samenwerking tussen organisaties de doeltreffendheid van individuele hulpverleningstrajecten. De samenwerking onder regie van het Veiligheidshuis is specifiek gericht op het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen. Dit wordt gezien als een zwaarwegend algemeen belang conform artikel 6, 1e lid, onder e. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informeren betrokkene

De aanmeldende partij is verantwoordelijk is voor het vooraf informeren van betrokkene(n) , dat een casus wordt aangemeld bij het Veiligheidshuis:

Bespreek voordat je als melder een melding doet bij het Veiligheidshuis je zorgen met de betrokkene (en zijn gezin):

 • omschrijf je zorgen of signalen, leg uit waarom je meent dat een melding bij het Veiligheidshuis noodzakelijk is en wat het doel daarvan is.
 • vraag om een reactie van de betrokkene (wat vindt u daarvan?)
 • ga in gesprek met de betrokkene over mogelijke vragen en/of bezwaren.
 • Vraag aan betrokkene of hij/zij bereid is mee te werken aan een plan van aanpak, zoals het inzetten van (extra) zorg en ondersteuning.
 • kom tot een besluit of de ernst van de signalen en de zorgen een melding en dus samenwerking tussen organisaties noodzakelijk maken en beoordeel of het mogelijk is de betrokkene over deze melding te informeren.
 • informeer de betrokkene over de stappen die in deze fase ondernomen worden, welke informatie bij wie wordt opgevraagd en waarom en welke rechten betrokkene heeft ten aanzien van gegevensverwerking.
 • leg dit contact goed onderbouwd vast in het eigen dossier en de uiteindelijke melding.

Indien de aanmelding voldoet aan de criteria voor opschaling naar het Veiligheidshuis en we met de casus aan de slag gaan, ontvangt betrokkene een brief met informatie zoals wat het Veiligheidshuis doet, met welk doel, met wie we aan tafel gaan, welke gegevens verwerkt worden en welke rechten betrokkene heeft.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan besloten worden betrokkene nog niet te informeren van de aanmelding. Leg dan de reden hiervan vast en geef aan op welk moment de betrokkene alsnog geïnformeerd gaat worden. De uitzonderingsgronden voor het niet vooraf informeren zijn;

 • De veiligheid van de staat;
 • De voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
 • Het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of;
 • De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Gerichte toestemmingsverklaring

Conform landelijke richtlijn vraagt het Veiligheidshuis geen algemene toestemmingsverklaring meer aan betrokkene. Een algemene toestemming is niet nodig na zorgvuldige afweging dat het noodzakelijk is te komen tot bredere verkenning, afstemming tussen partijen en om hiervoor de noodzakelijke gegevens te verwerken.

 

Iedere convenantpartner maakt een eigen afweging of en welke informatie gedeeld wordt en of hierin een gerichte toestemmingsverklaring vanuit de eigen organisatie noodzakelijk is. Hierbij dienen ze hun eigen doelbinding en wettelijke taak/ grondslag in ogenschouw te nemen.

De betrokken partij die toestemming nodig heeft van betrokkene, doet zelf een gericht verzoek daartoe aan betrokkene.

Klik hier voor meer informatie over gegevens uitwisselen in het Veiligheidshuis

Casus aanmelden

U kunt als convenantpartner personen en eventuele gezinsleden aanmelden bij een Zorg- en Veiligheidshuis via het online aanmeldformulier.

Een aanmelding bij een Zorg- en Veiligheidshuis moet u vooraf bespreken met de betrokkene(n). Tenzij er bijzondere situaties zijn om betrokkene (nog) niet te informeren, bijvoorbeeld bij zwaarwegende veiligheidsbelangen (zie ook ons privacy statement).

Door op onderstaande link te klikken krijgt u toegang tot Justitieconnect waar u een account moet aanmaken. Daarna kunt u direct het aanmeldformulier invullen (Meldingsformulier – ZLZVH).

Lukt aanmelden niet? Klik hier voor de handleiding of neem contact op met ons.

Na het versturen van het aanmeldformulier ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging. De intake wordt, namens u als de aanmeldende partij, zo snel mogelijk door ons in gang gezet. Wij nemen binnen 5 werkdagen (telefonisch) contact met u op. Op basis van de aangeleverde informatie en indien nodig verrijkt wordt de aanmelding gewogen. Dit kan tot twee uitkomsten leiden.

 • 1: Casus niet voor Zorg- en Veiligheidshuis
  De casus wordt niet in behandeling genomen voor procesregie:
  U ontvangt een advies (mondeling of schriftelijk).
 • 2: Casus wel voor Zorg- en Veiligheidshuis
  De casus is een zaak voor het ZVH. De casus wordt in behandeling genomen voor de volgende processtap.

U wordt na het wegen van het besluit op de hoogte gesteld.

Criteria procesregie

Een casus dient te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld binnen het landelijk kader van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

 • Er is sprake van meerdere problemen die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden.
 • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal drang en dwang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken.
 • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te hebben).
 • Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Afhankelijk van lokale afspraken kan in voorkomende gevallen ook multi-complexe casuïstiek aangemeld worden waarbij sprake is van stagnatie in de samenwerking binnen 1 keten.